'Planet'

Breijer reduceert en compenseert

Het zou het streven van elk bedrijf moeten zijn om het milieu zo min mogelijk te belasten. Treedt er toch belasting of schade op, dan zullen organisaties moeten proberen dit zo veel mogelijk te reduceren of te compenseren.

Het beleid van Breijer is erop gericht niet alleen zélf verantwoord te ondernemen, maar ook anderen in de keten daartoe te stimuleren.

Wagenpark

Van alle bedrijfsauto's bij Breijer heeft momenteel 90 procent minimaal zuinigheidslabel C, waarbij wordt gestreeft naar 100 procent. Medewerkers worden gestimuleerd om voor een hybride auto te kiezen, carpoolen wordt bevorderd en bij een gedeelte van het uitvoerend personeel zelfs voorgeschreven. Het rijgedrag wordt gemonitord en per kwartaal ontvangt de meest zuinige gebruiker een beloning en krijgt samen met de grootste verbruiker een vermelding in ons medewerkersmagazine.

Vermindering CO2

Breijer heeft een contract met SITA en andere afvalverwerkingsbedrijven, die voorlopen in afvalpreventie, hergebruik en energieterugwinning. Wij scheiden het (bouw)afval en SITA verzorgt de afvoer en de verwerking ervan.

Met een nog efficiënter afvalbeleid en verdergaande innovaties op het gebied van recycling op de bouwplaats wordt de komende jaren nog meer milieuwinst (en kostenreductie) behaald en worden minder natuurlijke bronnen verbruikt.

Duurzaam bouwen

Het hoofdkantoor gebruikt onder meer aardwarmte en zonne-energie om elektriciteit op te wekken. De klimaatinstallatie en verwarming is per ruimte instelbaar, de verlichting energiezuinig en er zijn bewegingsmelders aanwezig. Daarnaast zijn we de eigen processen sterk aan het verduurzamen door een aantal initiatieven.

We gaan bijvoorbeeld steeds meer integraal bouwen door het toepassen van BIM (integraal 3D Bouw Informatie Model) en door rationeler te werk te gaan volgens de normen van Lean bouwen. Wij laten ook de klanten delen in duurzame kennis door het aanbieden van duurzaamheidscans en maken ons sterk voor het verduurzamen van de bestaande vastgoedvoorraad.

Asset Management is sinds medio 2011 onderdeel van Breijer en is al meer dan 25 jaar een onafhankelijke adviesorganisatie op het gebied van doelmatig gebouwenbeheer- en onderhoud aan gebouwen. Zij hebben een team van deskundige inspecteurs en gebouwenbeheerders en zorgen ervoor dat gebouwen in een veilige en gezonde conditie blijven. Bij het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen kijken de adviseurs van Asset naast de technische aspecten ook naar duurzame maatregelen; energiebesparing en functionaliteit van het gebouw. Zo krijgt het meerjarenonderhoudsplan een multidisciplinair karakter. Door het gepland onderhoud te combineren met energiebesparende maatregelen, valt veel winst te behalen en ontstaat er een duurzamere oplossing door deze energiescan te integreren in het meerjarenonderhoudsplan.

Daarnaast is Asset gecertificeerd volgens de nationale beoordelingsrichtlijn voor het opstellen van energielabels en maatwerkadviezen voor utiliteitsgebouwen. Energieadvies wordt opgesteld naar de specifieke situatie en doelstelling van de klant.

Breijer en de Erasmus Universiteit Rotterdam

Voor de verbouwing van het monumentale C-gebouw van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft Breijer samen met de opdrachtgever en haar adviseurs een convenant ondertekent om zowel gezamenlijk als zelfstandig op zoek te gaan naar duurzame alternatieven.

Ketenbenadering

Duurzaam ondernemen wordt gestimuleerd door het MVO-beleid te projecteren op leveranciers en opdrachtgevers. Het inkoopbeleid van Facilicom is ook op Breijer van toepassing en bij inkoop worden leveranciers getoetst op de mate waarin grondstoffen van de producten het milieu belasten volgens de principes van het Global Compact-initiatief van de VN.

Daarnaast ondersteunen wij de 'leidende principes', geïnitieerd door de zeven grootste bouwbedrijven van Nederland en ondersteund door Bouwend Nederland. Daarmee wordt een professionele samenwerking in de bouw bevorderd: professioneel, integer, maatschappelijk verantwoord, transparant en duurzaam handelen.